หน้าแรก > รูปถ่าย >> งานประชุมชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และภาคีตลาดสดน่าซื้อเพื่อสุขภาวะ (ภาคกลาง)